โปรแกรมบัญชี DimensionERP ออกแบบและพัฒนาในโครงสร้างที่เป็น Multi Dimensions การบันทึกรายการแบบหลายมิติ ทำให้สามารถนำข้อมูลในซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP ไปวิเคราะห์ได้ทุกมุมมอง เพื่อที่จะวางแผนต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปัจจัยได้อย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน IT ทำให้สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป DimensionERP เป็นโปรแกรมบัญชี Online โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing พร้อมใช้งานผ่านระบบ Internet โดยไม่ต้องมีเครื่อง Server และการติดตั้ง การดูแล ที่ยุ่งยาก

การใช้งานโปรแกรมบัญชีเพื่อให้รองรับระบบหลายสาขา โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปจะมีการออกแบบให้มีข้อมูลสาขาแยกออกมาเฉพาะ และในการบันทึกข้อมูลก็จะต้องมีการเลือกสาขาเพื่อให้ระบบนำไปใช้ในการออกรายงาน 

โปรแกรมบัญชีแบบเริ่มต้นจะไม่รองรับระบบสาขา บางโปรแกรมก็รองรับบางส่วนไม่ครบทั้งระบบ เพราะการออกแบบระบบมีความยุ่งยาก ฐานข้อมูลและขั้นตอนการทำงานทุกส่วนต้องรองรับระบบสาขาด้วย 

เช่นระบบคลังสินค้าก็ต้องมีข้อมูลของสาขากำกับ การโอนย้ายสินค้าข้ามคลังและข้ามสาขา ก็จะต้องมีการบันทึกรายการบัญชีเงินสะพัดเพื่อให้ข้อมูลของระบบบัญชีถูกต้อง การซื้อหรือขายสินค้า การรับจ่ายเงิน ไปจนถึงการบันทึกรายการทางบัญชีก็จะต้องมีการเชื่อมกับสาขาเสมอYou are visitor no.

Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!